مطب دکتر حسن هنرور:

مشهد-خیابان چمران(جهانبانی)-چمران6/2 (گلستان شرقی)

به سمت بیمارستان آریا-ساختمان آپادانا

پذیرش : شنبه ، دوشنبه وچهارشنبه

03 07 28 32 51 98 +


dr_honarvar@


با ما در ارتباط باشید

انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را با فرم تماس ذیل با ما در میان بزارید .

دکتر حسن هنرور